ОБЩИ УСЛОВИЯ НА

„ТИ ЕЙЧ КОНСУЛТИНГ“ ООД

ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайтwww.shop.thconsulting.eu и всички негови подстраници.

Потребител –  е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по този договор при общи условия действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Стока – движима материална вещ, с изключение на вещите, продавани при принудително изпълнение или чрез други мерки от оправомощени от закона органи, както и вещи, изоставени или отнети в полза на държавата, обявени за продажба от държавни органи. Стоки са и вода, газ и електрическа енергия, когато се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество.

Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът прехвърля или се задължава да прехвърли собствеността на стоки на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между „ТИ ЕЙЧ КОНСУЛТИНГ“ ООД, наричано по-долу “TH SHOP”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на Сайта (наричани по-долу „Потребители“), от друга.

„ТИ ЕЙЧ КОНСУЛТИНГ“ ООД е дружество, регистрирано съгласно Търговския закон на Република България с ЕИК: 175276558, със седалище и адрес на управление в гр. София 1330, бул. „Никола Мушанов“ № 114-120, имейл адрес: shop@thconsulting.eu, телефон: +359 2 442 82 66, представлявано от управителя си АЛЕКСАНДРА ОЛЕГ АНГЕЛОВА.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на “TH SHOP” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “TH SHOP”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и “TH SHOP”.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и “TH SHOP” договор. Такива данни са имена, телефон, адрес, имейл.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл.1.   X`На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договор за покупко-продажба и доставка на предлаганите от “TH SHOP” стоки.

 

ПОРЪЧКА

Чл.2.   (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на “TH SHOP”, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от “TH SHOP” стоки.

(2)   При липса на наличност от дадена стока, “TH SHOP” си запазва правото да откаже поръчката.

(3)   След избиране на една или повече стоки, предлагани на уебсайта на “TH SHOP”, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.

(4)   Необходимо е Потребителят да предостави данни за извършване на доставката и да избере способ и момент на плащане на цената, след което да потвърди поръчката чрез интерфейса на сайта.

(5)   При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.

 

Чл.3.   (1) “TH SHOP” има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.

(2) “TH SHOP” има право да третира Потребител като некоректен в случаите, когато:

1. е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;

2. е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на “TH SHOP”;

3. са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо “TH SHOP”.

 

ЦЕНИ

Чл.4.   (1) Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на “TH SHOP” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.

(2)   Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.

 

Чл.5.   “TH SHOP” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.

Чл.6.   (1) “TH SHOP”” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от “TH SHOP”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).

(2)   Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

 

ПЛАЩАНЕ

Чл.7.   Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

 

Чл.8.   (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез наложен платеж.

(2)   Ако Потребителят избере опцията за доставка с куриер и плащане с наложен платеж и пощенски превод, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули заедно с цената за доставка на куриера при получаването на стоката.

 

Чл.9.   Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.

 

Чл.10.   “TH SHOP” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на “TH SHOP”.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл.11.   (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице.

(2)   За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено “TH SHOP” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.

(3)   “TH SHOP” публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.

(4)   За упражняване правото на отказ “TH SHOP” предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи “TH SHOP” незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.

(5)   Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, ако има такава, като ги предаде на “TH SHOP” или на упълномощено от последното лице, в срок от 14 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.

(6)   При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид.

(7)   “TH SHOP” има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.

(8)   В случай че Потребителят не изпълни задължението си по алинея 5, без да уведоми “TH SHOP” за забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.

(9)   Когато във връзка с изпълнението по договора “TH SHOP” е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, “TH SHOP” има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

 

Чл.12.   (1) Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

 

Чл.13.   “TH SHOP” възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.

 

 

 

 

ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИЯ

Чл.14.   Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.

 

Чл.15.   Всяко несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, което се прояви до 3 месеца след доставката на стоката, се смята, че е съществувало при доставянето ѝ, освен ако се докаже, че липсата на съответствие се дължи на естеството на стоката или на характера на несъответствието.

 

Чл.16.   Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато:

1. при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието;

 

Чл.17.   (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката.

(2)   Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, “TH SHOP” ще запази на потребителя първоначалните гаранционни условия.

 

Чл.18.   (1) При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената.

(2)   Рекламацията се подава устно на посочения от “TH SHOP” телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. “TH SHOP” представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.

(3)   При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.

(4)   При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

 

Чл.19.   (1) Рекламацията на потребителска стока може да се предяви до две години от доставката на стоката, но не по-късно от два месеца от установяване на несъответствието с договореното, както и след изтичането и на срока на годност.

(2)   Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.

(3)   Ако “TH SHOP” е предоставил търговска гаранция на стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламацията, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция.

(4)   Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.

 

Чл.20.   (1) “TH SHOP” поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на стоката.

(2)   Когато “TH SHOP” удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

 

Чл.21.   (1) “TH SHOP” при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.

(2)   Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока по предходната алинея, Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.

(3)   Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не понася значителни неудобства.

 

Чл.22.   (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато Потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията, той има право на избор между една от следните възможности:

1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;

2. намаляване на цената.

(2)   Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.

(3)   Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.

(4)   Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

 

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.23.   (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на “TH SHOP” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на “TH SHOP” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на “TH SHOP”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2)   При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на “TH SHOP”, “TH SHOP” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3)   Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на “TH SHOP”.

 

Чл.24.   (1) “TH SHOP” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

(2)   “TH SHOP” си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. “TH SHOP” има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

           

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.25.   “TH SHOP” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставените услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.

 

Чл.26.   Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на “TH SHOP” или прекратяване поддържането на уебсайта му.

 

Чл.27.   Извън посочените по-горе случаи, всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.

 

Чл.28.   Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

 

 

 

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл.29.   Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.30.   (1) “TH SHOP” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2)   Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми “TH SHOP” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3)   В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.31.   По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

 

 

ДОСТАВКА

 

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриер, до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Доставката е за сметка на Потребителя, освен ако противното не е изрично указано на Сайта.

Преди изпращане на поръчаната стока, “TH SHOP” има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.

“TH SHOP” не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.

             

Доставката се извършва в сроковете, описани под всяка опция за доставка в интерфейсния модул за поръчка. При извънредни обстоятелства “TH SHOP” си запазва правото да удължава срока за доставка, като своевременно информира за това Потребителя.

“TH SHOP” обработва поръчките до 15:00 часа в деня на поръчката, а направените поръчки след този час се обработват на следващия ден.

 

Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.

 

При извършване на международни доставки, приложими са правилата за доставка и получаване на пратки на съответната национална пощенска служба, както и на съответното национално законодателство на държавата, в която се намира получателят на стоките.

Всички импортни такси при внасянето на стоката са за сметка на Потребителя. Потребителят не може да иска възстановяване на цената, ако е отказал да плати импортните такси или да получи пратката.

 

“TH SHOP” си запазва правото да променя наличните методи на доставка и плащане и/или условията по тях по всяко време чрез публикуване на наличните методи на доставка и плащане на уебсайта без друго известие.

 

 

 

ОРГАНИ, РЕГУЛИРАЩИ ДЕЙНОСТТА

Органите, регулиращи дейността на “TH SHOP” са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:

 

За КЗП:

Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti

тел: 0700 111 22

email: info@kzp.bg

адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6

 

За КЗЛД:

Уебсайт: https://www.cpdp.bg

тел: 02/91-53-518

email: kzld@cpdp.bg

адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

 

СПОРОВЕ

Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.

Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за продажба на стоки и предоставяне на услуги,

Общите помирителни комисии са определени на регионален признак.

 

Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник; Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите – членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show

 

 

 

Политика за „бисквитки“

 

Използване на „бисквитки“

„Бисквитките“ са кратки текстови файлове или малки пакети от информация, които се съхраняват чрез Интернет браузъра на Вашето крайно устройство (компютър, таблет, лаптоп или мобилен телефон), когато посещавате различни сайтове и страници в Интернет. Основната цел на „бисквитките“ е да правят потребителя разпознаваем, когато той се завръща отново на Уебсайта. Някои „бисквитки“ имат и по-специфично приложение, като например да запаметяват потребителското поведение на сайта и да улесняват потребителя при ползването на Уебсайта. Повече информация за това как функционират „бисквитките“ можете да намерите в Интернет.

Как се използват „бисквитки“ на този Уебсайт?

Ние използваме „бисквитки“ на този Уебсайт предимно с цел улесняване на ползваемостта на сайта, подобряване на неговата работа и съхраняване на информация за потребителското поведение. При този процес не се съхраняват никакви лични данни, т.е. чрез “бисквитките“ на сайта не може да Ви идентифицираме като личност, поради което спрямо събирането на тази информация не се прилага Закона за защита на личните данни. Събраната информация от „бисквитки“ обикновено се използва в обобщен вид с цел анализ на потребителското поведение на Уебсайта, което ни позволява да подобряваме функционалността на сайта, потребителските пътеки и ползваното съдържание.

Какви „бисквитки“ се използват на този Уебсайт?

Сесийни „бисквитки“

Този тип „бисквитки“ Ви улеснява в ползването на сайта, като те съхраняват информация временно, само в рамките на сесията на използвания браузер. Обикновено информацията, която се съхранява чрез тях, е какви стоки сте добавили в количката, кои страници на сайта сте посетили и как сте стигнали до дадена информация. Тези „бисквитки“ не събират информация от Вашето крайно устройство и се изтриват автоматично, когато напуснете Уебсайта или прекратите сесията на Вашия браузър.

Постоянни „бисквитки“

Те ни дават възможност да съхраняваме конкретна информация за сърфирането, като например анализиране посещенията на сайта, как вие сте достигнали до Уебсайта, какви страници сте прегледали, какви опции сте избрали, както и накъде сте се насочили през този Уебсайт. Проследяването на тази информация, ни дава възможност да правим подобрения на Уебсайта, включително да коригираме грешки и да разширяваме съдържанието. Срокът на съхранение на този вид “бисквитки” варира според конкретното им предназначение.

„Бисквитки“ на трета страна

На нашия Уебсайт има препратки към други сайтове или вградено съдържание от други сайтове, например от Facebook, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIn, уебсайтове на партньори. Възможно е при посещаването на тези сайтове или отварянето на съдържанието от тях, да се складират на Вашето крайно устройство „бисквитки“ от тези уебсайтове. Именно тези „бисквитки“ се дефинират като „бисквитки на трети страни“, като нямаме контрол върху генерирането и управлението на тези „бисквитки“. За това Ви съветваме да потърсите информация за тях и за начина им на управление на уебсайтовете на съответните трети страни.

Как мога да управлявам използването на „бисквитки“ от този Уебсайт?

Всички браузъри позволяват управлението на „бисквитки“ от специално създадена за целта папка на Вашия браузър. Можете да блокирате получаването на „бисквитки“, да изтриете всички или част от тях или да зададете Вашите настройки за предпочитания по отношение на използването на „бисквитки“ преди да инициирате посещение на сайта ни. Имайте предвид, че изтриването или блокирането на „бисквитки“ може да повлияе неблагоприятно върху функциите на нашия Уебсайт, а оттам и върху Вашето потребителско преживяване на него.

Изключване или блокиране на „бисквитки“

Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките“ се управлява от настройките на Вашия браузър. Имайте предвид, че пълната забрана на използването на всички „бисквитки“, може да рефлектира върху функционалното представяне на сайта, неговата ефективност и достъпването на определена информация.

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

До

„ТИ ЕЙЧ КОНСУЛТИНГ“ ООД, с ЕИК: 175276558,

със седалище и адрес на управление в гр. София 1330, бул. „Никола Мушанов“ № 114-120, имейл адрес: shop@thconsulting.eu,

телефон: +359 2 442 82 66,

представлявано от управителя си АЛЕКСАНДРА ОЛЕГ АНГЕЛОВА.

 

С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за покупка на следните стоки/ за предоставяне на следната услуга: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Поръчано на/получено на – ……………………………………………………………………………………………………

 

Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

 

Адрес на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………

 

 

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………

 

 

 

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:

 

До

„ТИ ЕЙЧ КОНСУЛТИНГ“ ООД, с ЕИК: 175276558,

със седалище и адрес на управление в гр. София 1330, бул. „Никола Мушанов“ № 114-120, имейл адрес: shop@thconsulting.eu,

телефон: +359 2 442 82 66,

представлявано от управителя си АЛЕКСАНДРА ОЛЕГ АНГЕЛОВА.

 

С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на стоката/ите/ услугата/ите с договореното.

Предмет на рекламацията:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Поръчано на/получено на – …………………………………………………………………………………………………

Предпочитан начин на удовлетворение за стоки

1. Възстановяване на платената сума

2. Заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното

3. Отбив от цената

4. Безплатно извършване на ремонт по реда на чл. 113 и 114 от Закона за защита на потребителите

(заградете желаната опция)

Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:

1. Извършване на услугата в съответствие с договора

2. Отбив от цената

3. Възстановяване на заплатената сума

(заградете желаната опция)

Прилагам следните документи:

1. касова бележка или фактура;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

(заградете желаната опция)

Размер на претендираната сума: ……………………………..

Име на потребителя/ите – …………………………………………………………………………………………………

Адрес на потребителя/ите – …………………………………………………………………………………………………

 

Подпис на потребителя: ……………………………………………….

(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

 

Дата: ……………………………………………